شانزدهمین کنفرانس وزرای سازمان اقتصادی آسیای مرکزی در دوشنبه برگزار شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، «امامعلی رحمان» رئیس جمهور تاجیکستان ساعتی قبل در «کاخ نوروز» شهر دوشنبه در شانزدهمین کنفرانس وزرای سازمان

ادامه