بازدید ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا از ستاد مرکزی انتخابات ترکمنستان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در تاشکند،ناظران  دفتر نهادهای دموکراسی و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا روز گذشته از ستاد مرکزی انتخابات

ادامه